Symmetrical

Click on thumbnail photo to see more.
Altered Garden portfolio At your feet portfolio Baroque portfolio
Cool Colors portfolio Den Art portfolio Diamonds portfolio
Drawing on Surroundings portfolio Earth Inspirations portfolio Golden portfolio
Leaves portfolio Luminous portfolio Mandalas portfolio
Multicolored portfolio Painterly portfolio Pairs Plus portfolio
Patterns portfolio Purple portfolio Reverberations portfolio
Rice Cake Suite portfolio Rich portfolio Soft portfolio
Strong portfolio Subtle Colors portfolio Totem portfolio
Transparencies portfolio Variations portfolio Vineyard Stained Glass portfolio
Warm Colors portfolio